همکاران

مسئول نمایندگی :

فاطمه قریشی ( مونیکا )                                       Fatemeh Goreischi 

سایر همکاران:

وحید ترابی                                                                 Wahid Torabi

بهروز خسروی                                                    Behrooz Khosravi

شراره تقی پور                                                    Sharare Taghipoor