فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک نوجوان 24 دسامبر 2017

ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک (حمايت در برابر مواد مخدر)

حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند واز بکارگيري غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنند.

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان برگزار می کند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک نوجوان 24 دسامبر 2017

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.