گزارش مقایسه آماری نقض حقوق بشر در 2 دوره شش ماهه مشابه (ابتدای تیرماه تا پایان آذر

VVMIran e.V.

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach 52 42

30052 Hannover

Tel.: +49 511 979 34 07 – 0163 261 12 57

Fax: +49 511 26173 76

Email: info@bashariyat.org    www.bashariyat.org

 

 

 

 

 

گزارش مقایسه آماری نقض حقوق بشر در 2 دوره شش ماهه  مشابه (ابتدای تیرماه تا پایان آذر) 

دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد 91 و آقای حسن روحانی 92

از آنجا که مخاطب اصلی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران افکار عمومی مردم ایران و جهان میباشند و از وظایف اصلی این کانون نیزافشای موارد نقض حقوق انسانی افراد توسط دولت های حاکم بر ایران است، لذا کانون دفاع از حقوق بشردر ایران وظیفۀ خود میداند تا با مقایسه ی عملکرد 6 ماهۀ دولت آقای حسن روحانی که قرار بود طی وعده های انتخاباتی خود در بهبود وضعیت مردم کشور چه از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین فرهنگی و چه در زمینۀ به رسمیت شمردن حقوق شهروندی کوشا باشد،  با عملکرد دولت آقای محمود احمدی نژاد که سیاستهای داخلی و خارجی آن طی هشت سال گذشته نه تنها بر مردم ایران که بر جامعۀ بین المللی نیز پوشیده نیست روشنگری نموده و با مقایسه ای آماری نشان دهیم که برخلاف وعده های انتخاباتی، دولت تدبیر و امید نه تنها در بهبود و رفاه مردم کشور تلاشی نکرده است و همان سیاست های دولت قبل راپیروی میکند، بلکه در برخی موارد نقض حقوق بشری، گوی سبقت را از دولت قبل نیز ربوده است!

بر همین اساس، گزارش آماری ارائه شده از منابع زیر

http://bashariyat.org/

http://hra-news.org/fa/

http://www.madaraneparkelalehiran.org/

http://www.humanrights-ir.org/

http://www.iranpressnews.com/

http://enghelabe-eslami.com/

http://www.iranhrc.org/

http://www.rahesabz.net/

 

 گویای این ادعاست.

هرچند باید یادآور شویم که به جهت عدم اجازۀ فعالیت سازمانهای حقوق بشری توسط دولت ایران و نیز جلوگیری از انتشار آزاد اخبار و اطلاعات سبب میشود علیرغم دقت بسیار گزارش زیر عاری از خطا نباشد.

450

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


1 . اجرای حکم اعدام : در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013

2012

ماه

ردیف

86

32

July

1

51

0

August

2

70

50

September

3

64

55

Oktober

4

58

46

November

5

71

53

Dezember

6

400

236

جمع

2012

2013

2 . نقض حقوق زندانیان: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

 

2013

2012

ماه

ردیف

78

66

July

1

72

64

August

2

70

66

September

3

87

75

Oktober

4

98

54

November

5

58

88

Dezember

6

463

411

جمع

 

 

2012

2013

3. بازداشت پیروان سایر ادیان و مذاهب: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

 

2013

2012

ماه

ردیف

18

8

July

1

3

1

August

2

3

5

September

3

21

10

Oktober

4

3

19

November

5

9

1

Dezember

6

58

44

جمع

2012

2013

4 .  نقض حقوق دانشجوئی: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری قای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013

2012

ماه

ردیف

4

9

July

1

2

5

August

2

3

11

September

3

7

9

Oktober

4

7

3

November

5

6

3

Dezember

6

29

40

جمع

 

2012

2013

5 .  نقض حقوق ملی و قومی: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013

2012

ماه

ردیف

6

7

July

1

4

8

August

2

8

8

September

3

2

4

Oktober

4

1

3

November

5

3

3

Dezember

6

24

33

جمع

 

2012

2013

 

6 . نقض حقوق اندیشه و بیان: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013

2012

ماه

ردیف

32

52

July

1

22

59

August

2

25

47

September

3

22

36

Oktober

4

20

48

November

5

28

49

Dezember

6

149

291

جمع

 

2012

2013

 

 

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.