بایگانی ماهیانه: آوریل 2014

فراخوان میز اعتراضی 19 آپریل در نمایندگی اشتوتکارت

04 Miz Stuttgart (1)اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان میز اعتراضی 19 آپریل در نمایندگی اشتوتکارت بسته هستند

گفتگوی رادیو فرانسه با دکتر عبدالکریم لاهیجی در خصوص قصاص و دیه .

اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گفتگوی رادیو فرانسه با دکتر عبدالکریم لاهیجی در خصوص قصاص و دیه . بسته هستند

برگزاری میز کتاب اعتراضی در اشتوتگارت در تاریخ 12/4/2014

اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای برگزاری میز کتاب اعتراضی در اشتوتگارت در تاریخ 12/4/2014 بسته هستند

از دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت: دادگستری در دوران گذار

اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در مقالات | دیدگاه‌ها برای از دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت: دادگستری در دوران گذار بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهیانه کانون دفاع حقوق بشر از ایران-6 آپریل 2014ارسال شده در آوریل 9, 2014 by seda-tasvir

لطفا اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهیانه کانون دفاع حقوق بشر از ایران-6 آپریل 2014ارسال شده در آوریل 9, 2014 by seda-tasvir بسته هستند

ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ

ﻣﺎده 18 اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ھﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﮫ از آزادي ﻓﮑﺮ، وﺟﺪان و ﻣﺬھﺐ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺘﻀﻤﻦ آزادي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎﻋﻘﯿﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ آزادي اظﮭﺎر ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آزادي … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ بسته هستند

ﺑﺎزھﻢ ﺗﺰوﯾﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ، ﺑﺎزھﻢ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮫ

454 hannover zendanian na اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ﺑﺎزھﻢ ﺗﺰوﯾﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ، ﺑﺎزھﻢ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮫ بسته هستند

گزارش اهدای جوایز حقوق بشری

اینجا را کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اهدای جوایز حقوق بشری بسته هستند

گزارش دومینmoradi رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین

گزارش دومینmoradi رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمیناینجا را کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش دومینmoradi رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه داخلی نمایندگی اولدنبورگ- برمن

فراخوان جلسه ماهانه داخلی نمایندگی اولدنبورگ- برمن بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران: طی ماه گذشته )04:21 الی 00( 4102شنبه پنجم آپریل برنامه سازان: منظر حق شناس: »نقض حقوق بشر در ایران«گزارش و تحلیل خبر عمومی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه داخلی نمایندگی اولدنبورگ- برمن بسته هستند