بایگانی ماهیانه: دسامبر 2013

گزارشی از مادران پارک لاله برای رسانه شما

گزارشی از مراسم یادبود چهارمین سالگرد مصطفی کریم بیگی در شهریار منتشر شده توسط مادران پارک لاله ایران در ۱۷:۲۶ in گزارشات | 0 نظر گزارشی از مراسم یادبود چهارمین سالگرد مصطفی کریم بیگی در شهریار روز جمعه ششم دی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشی از مادران پارک لاله برای رسانه شما بسته هستند

نامه زندانیان بهایی زندان رجایی شهر به معاون رئیس جمهور نامه ای به الهام امین زاده، معاون رئیس جمهور در حقوق شهروندی

خبرگزاری هرانا – جمعی از زندانیان بهایی زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به الهام امین‌زاده نوشته‌اند: «یک لحظه تصور کنید که چقدر دردناک است که در نقطه‌ای از این دنیای بزرگ یک انسان مسلمان را از کفن و دفن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نامه زندانیان بهایی زندان رجایی شهر به معاون رئیس جمهور نامه ای به الهام امین زاده، معاون رئیس جمهور در حقوق شهروندی بسته هستند

مجموعه خبر از 17 آذر تا 2 دی 1392 گلزار در 17 آذر به گزارش ایلنا ، کارگران فصلی «هفت تپه» در اعتراض به محقق نشدن وعده‌ها با «نشستن در مزارع» منتظر پاسخگویی مسئولان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش مراسم بزرگداشت به زبان کردی

https://www.facebook.com/photo.php?v=535375039891689&set=vb.405856312843563&type=2&Theater [1] http://www.kurdistanmedia.com/index.php?id=10989&besh=dreje [2]

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش مراسم بزرگداشت به زبان کردی بسته هستند

گزارش تصویری مراسم سخنرانی روز حقوق بشر

گزارش تصویری مراسم سخنرانی روز حقوق بشر

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری مراسم سخنرانی روز حقوق بشر بسته هستند

مجموعه خبر از 17 آذر تا 2 دی 1392

مجموعه خبر از 17 آذر تا 2 دی 1392 گلزار  در 17 آذر به گزارش ایلنا ، کارگران فصلی «هفت تپه» در اعتراض به محقق نشدن وعده‌ها با «نشستن در مزارع» منتظر پاسخگویی مسئولان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه دست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای مجموعه خبر از 17 آذر تا 2 دی 1392 بسته هستند

ملاقات آقایان طبرزدی و شادانلو با دکتر احمد شهید

گزارش دیدار آقایان حشمت اله طبرزدی و جهانگیر شادانلو با دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تاریخ سی ام دیماه 1392برابر با 21 دسامبر 2013 آقایان حشمت الله طبرزدی و جهانگیر شادانلو فعالین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای ملاقات آقایان طبرزدی و شادانلو با دکتر احمد شهید بسته هستند

گزارش نشست اعضای نمایندگی هلند با دکتر احمد شهید گزارگر ویژه ایران شورای حقوق بشر به تاریخ شنبه: 14.12.2013 برابر با 23 آذر ماه 1392 در جلسه ای اختصاصی بمدت دو ساعت آقای محمد علی خلیلی و خانم اشرف قربانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارش مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش بی وقفه دکتر عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر رزا خلیلی مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاشمستمر دکتر عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر، روز شنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) از سوی کانون … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

گزارشجلسهداخلینمایندگیدانمارکدرماهدسامبر غلامرضااخلاقی زمان:جمعه 15/12/2013ساعت 18:00 الی 20:30 حاضرین: آقایانمحمودنعیمی, فرشیدشهیدیکاویانی, علیرضاطاهرخانی, غلامعلیاخلاقی, غلامرضااخلاقی مکان: اطاقپالتالکنمایندگیدانمارک مشروحجلسه طیجلسهنمایندگیدانمارک,آقایغلامرضااخلاقیبهعنوانمسئولومنشیجلسهحضورداشتندوشروعجلسهباآقایمحمودنعیمیبودکهایشانگزارشیازاخبارروزراارائهدادند . ازجمله… بازداشتعلیرضادرویشروزنامهنگاروفعالفرهنگ آیتاللهمکارم،فیسبوکوشهرونداندانشمندوفرهیخته :احمدشهید،گزارشگرویژهحقوقبشرسازمانمللمتحددرامورایران،درآستانهفرارسیدنروزدانشجوباصدوراطلاعیهایبهحقتحصیلبرایهمهشهروندانایرانیتاکیدکرد. محمدملکیبرندهجایزهتلاشگرحقوقبشرشد فوتیکدانشآموزبراثربرقگرفتگیدراردو پیام۱۷زندانیسیاسیوعقیدتیرجاییشهربهمناسبتدرگذشتماندلا نامهمولویعبدالحمیدبهروحانیدرخصوصرسیدگیبهوضعیتاعتصابکنندگاناهلسنت و… پسازارائهاخبار, آقایغلامعلیاخلاقیاخبارنقضحقوقزنانراداشتندکهتوسطایشانارائهشد. بشرحزیر … ماجرایکشتهشدندختر۱۸سالهبانه‌ایبهمجلسکشیدهشد موادمخدر؛سبقتتاسفبارزنانایرانیازمردان ساجدهعربسرخیبازداشتشد خودکشیدخترجوانبعدازتجاوز 4 جوان 66 درصدزنانقربانیخشونتمیشوند برگزاریسمینارمبارزه‌باخشونتعلیه‌زناندراستکهلمسوئد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بسته هستند